P2 Logistik / Semifinal

Tid

onsdag 29.1.2020

torsdag 30.1.2020

Tävlingsplats

Ammattiopisto Luovi  

Varikkotie 8
91500  Muhos

Semifinalkoordinator

Riku Kaajakari 
riku.kaajakari@luovi.fi 
040 319 3159 

Antal tävlande

Max. tre studerande / läroanstalt.

Tävlingsuppgifter

Tävlingen är en individuell tävling där den tävlande tävlar i två olika uppgifter under en dag. I vilken ordning deluppgifterna utförs varierar från tävlande till tävlande utgående från tidtabellerna. Den tävlandes utrustning är de arbetskläder som den egna läroanstalten har försett hen med – skyddsskorna är obligatorisk utrustning. Det är tillåtet att använda personliga hjälpmedel under tävlingen förutsatt att man meddelat om detta på förhand eller reglerna godkänner dem.

Arbetsuppgifterna utgör grundläggande kunnande i lagertjänster, och i uppgifterna beaktas den tävlandes förmåga att hantera varor och dokument. Målet är att uppgiften ska utföras som en logisk helhet. Uppgiften utförs som två prestationer.

Innan prestationen inleds får de tävlande en kort redogörelse och introduktion i innehållet och kraven i uppgiften samt de centrala föremålen för bedömning.

Uppgift 1. Uppgift 1. Mottagande, granskning och ankomstregistrering av varor

Uppgiften är att ta mot en långtradarlast som anländer till en lagerterminal. Först tar man av chauffören emot fraktsedeln för den ankommande lasten och sedan lossas lasten från lastbilens lastutrymme. Från lastutrymmet ska man med en lastpallstruck ta en lastpall som är adresserad till lagerterminalen.
Inomhus ska man utföra mottagningsgranskning av lasten och kvittera fraktsedeln. Varorna flyttas till en mellanlagringsplats som utmärkts för ankomna varor och paketen i försändelsen lyfts upp på bordsnivån, där de granskas. För varor som ankommer till lagret och för direkta kundleveranser finns det egna särskilt markerade områden.
Efter detta ska lastpallen ännu lyftas i en hög på en anvisad plats.
Slutligen ska ännu saldona för ankomna varor uppdateras i en produktdatabas (Excel-tabell).

Uppgift 2. Plockning av varor

Uppgiften är att plocka varor enligt två olika beställningar från en lagerhylla och en lagerautomat (Kardex). Varorna plockas enligt plockningsföljebrev som tagits från ett fack och förs för förpackning till en arbetspunkt som är avsedd för det. Försändelserna förpackas i papplådor som sätts ihop och om det behövs ska kraftpappersstoppning tillsättas.

Till sist ska förpackningarna tejpas fast. På försändelserna fästs en följesedel insatt i en skyddsficka avsedd för den, samt en fraktetikett. Sedan ska förpackningarna bandas med en bandningsmaskin av bordsmodell.
De förpackade försändelserna förs till rullpallar avsedda för dem för att vänta på att hämtas för transport.

Grenens tidtabell

Tävlingstiden för tävlingsuppgifterna är 2 x 1 timme (två uppgifter inplacerade i tidsintervallet 9:00-17:00 enligt given egen tidtabell för varje studerande).  Mellan uppgifterna är det paus i minst en timme.

Tävlingsuppgifterna (2 st.) utförs en person åt gången i två olika lagerutrymmen i Ammattiopisto Luovis verksamhetsenhet i Muhos.

Material och maskiner

De anordningar och den utrustning som behövs för användning i uppgifterna är: släpvagn till en långtradare, takskjutsport, lastpallstruck (Rocla), dator med kalkylprogrammet Excel, plankärra, lagerautomat, lagerhyllor, rullpallar, säkerhetskniv, tejpmaskin, bandningsmaskin av bordsmodell.

Utrustning som ska används i uppgift 1:

lastpallstruck (Rocla), säkerhetskniv, arbetshandskar, dator, kalkylprogrammet Excel, egna arbetskläder och skyddsskor samt penna och eget anteckningsblock om den studerande vill ha det.

Utrustning som ska används i uppgift 2:

planhylla, lagerautomat, plankärra, tejpmaskin, kraftpappersrulle, bandningsmaskin, arbetshandskar samt egna arbetskläder och skyddsskor, och den studerande får ha ett eget anteckningsblock.

Länkar till videon om utrrustningen som används i tävlingen (på finska):

Lavansiirtovaunun esittelyvideo
Varastoautomaatin esittelyvideo
Pöytävannetuskoneen esittelyvideo

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)
 • arbetskläder och skyddsskor som den tävlande fått från den egna läroanstalten
 • anteckningsmaterial, pennor och papper om man så vill

Om man vill får man ta med sig lite mellanmål.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Mottagande, granskning och ankomstregistrering av varor

Villkor

Tillgänglig tid:40 min
Poäng:50 p

Kriterier

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Kvalitativ bedömning 50%

Kvantitativ bedömning 50%

Bedömningen görs av (2×3) 6 domare.

Den tävlande har 40 minuter tid i båda deluppgifterna. Domaren meddelar den tävlande när det är 5 minuter tid kvar att utföra deluppgiften. En uppgift som lämnat på hälft påverkar poängbedömningen av deluppgiften. Om den tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i sitt arbete i fara kan tävlingsprestationen vid behov avbrytas.

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kraven på yrkesskicklighet i grundexamen i logistik, kompetensområdet för lagerservice samt på arbetslivets kunskapskrav. Bedömningsskalan är G2-nivå. Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras i yrkesprov.

Domarkåren består av representanter för arbetslivet och för specialundervisningen. Domarna bedömer de tävlandes ordningsföljd genom att fastställa poäng utgående från varje tävlandes tävlingsprestation. I tävlingen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i grenen är 100 poäng. Tävlingsprestationerna bedöms när den tävlande har utfört sitt arbete samt själv utvärderat sin insats.

Vid bedömningen är målsättningen att uppnå läroplanens G2-nivå. I bedömningen fästs uppmärksamhet vid arbetets planmässighet, beaktande av arbetssäkerheten, rätta arbetssätt samt vid ett omsorgsfullt slutresultat. Arbetsprestationen bedöms helhetsinriktat och brett.

Bedömningen baseras på en uppgiftsspecifik bedömningsanvisning, enligt vilken föremålen för bedömning förutom de ovannämnda är:

 • behärskande av och kännedom om arbetsredskapen
 • hur den tävlande satt sig in i arbetsanvisningarna och följt dessa
 • beaktande av hållbar utveckling och ett ekonomiskt arbetssätt.
 • den tävlande har rett upp arbetspunkten och arbetsredskapen efter arbetet
 • utförande av arbetet inom utsatt tid samt flytet i arbetet.
 • inställning till det egna arbetet och eventuellt utvecklande av arbetet.

Modul 2/Plockning av varor

Villkor

Tillgänglig tid:40 min
Poäng:50 p

Kriterier

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Kvalitativ bedömning 50%

Kvantitativ bedömning 50%

Bedömningen görs av (2×3) 6 domare.

Den tävlande har 40 minuter tid i båda deluppgifterna. Domaren meddelar den tävlande när det är 5 minuter tid kvar att utföra deluppgiften. En uppgift som lämnat på hälft påverkar poängbedömningen av deluppgiften. Om den tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i sitt arbete i fara kan tävlingsprestationen vid behov avbrytas.

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kraven på yrkesskicklighet i grundexamen i logistik, kompetensområdet för lagerservice samt på arbetslivets kunskapskrav. Bedömningsskalan är G2-nivå. Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras i yrkesprov.

Domarkåren består av representanter för arbetslivet och för specialundervisningen. Domarna bedömer de tävlandes ordningsföljd genom att fastställa poäng utgående från varje tävlandes tävlingsprestation. I tävlingen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i grenen är 100 poäng. Tävlingsprestationerna bedöms när den tävlande har utfört sitt arbete samt själv utvärderat sin insats.

Vid bedömningen är målsättningen att uppnå läroplanens G2-nivå. I bedömningen fästs uppmärksamhet vid arbetets planmässighet, beaktande av arbetssäkerheten, rätta arbetssätt samt vid ett omsorgsfullt slutresultat. Arbetsprestationen bedöms helhetsinriktat och brett.

Bedömningen baseras på en uppgiftsspecifik bedömningsanvisning, enligt vilken föremålen för bedömning förutom de ovannämnda är:

 • behärskande av och kännedom om arbetsredskapen
 • hur den tävlande satt sig in i arbetsanvisningarna och följt dessa
 • beaktande av hållbar utveckling och ett ekonomiskt arbetssätt.
 • den tävlande har rett upp arbetspunkten och arbetsredskapen efter arbetet
 • utförande av arbetet inom utsatt tid samt flytet i arbetet.
 • inställning till det egna arbetet och eventuellt utvecklande av arbetet.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners