P1 Rengöringsservice / Semifinal

Tid

onsdag 29.1.2020

Tävlingsplatser

Ammattiopisto Luovi,
Tornio enhet

Keskikatu 69
95400 Tornio

Attendo Mittumaari hoivakoti

Länsiranta 26
95400 Tornio

Semifinalkoordinator

Minna Keisu
minna.keisu@luovi.fi
040 319 3125

Antal tävlande

2 tävlande / verksamhetsort inom läroanstalten.

Tävlingsuppgifter

Den tävlande ska utföra underhållsstädning i ett boenderum i vårdhemmet Attendo Mittumaari. Tävlingsuppgiften omfattar ett boenderumt samt wc och duschrum. I uppgiften ingår att uppmärksamma kundorientering och hållbar utveckling. I arbetet ska den tävlande beakta arbetssäkerhet, kundsäkerhet, ett ergonomiskt arbetssätt samt utvärdering av det egna arbetet.

Den tävlande bekantar sig med uppgiften, utrustar städvagnen eller reserverar arbetsredskap och rengöringsmedel som behövs. Den tävlande utför arbetet enligt arbetsanvisningen och beaktar kraven i servicebeskrivningen för boenderummet. Till sist ska den tävlande rengöra och underhålla de använda städredskapen.

Före prestationen inleds informeras de tävlande ännu kort om innehållet och kraven i uppgiften samt de centrala föremålen för bedömning. De tävlande ska vara beredda på att domarna ställer frågor om uppgiften antingen under tävlingsprestationen eller efteråt.

Det finns tre olika arbetspunkter (boenderum) på tävlingsplatsen samtidigt. De som arbetar vid arbetspunkterna kan inte se varandra. 

I tävlingsuppgiften uppvisas grundläggande kunnande i grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Huvudvikten ligger vid att uppgiften utförs på rätt sätt samt vid slutresultatet. Den tävlande har möjlighet att be om hjälp vid behov. De tävlande underrättas om att handledning leder till poängavdrag vid bedömningen. Om den tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i fara kan tävlingsprestationen vid behov avbrytas. Efter tävlingsprestationen utvärderar den tävlande sin prestation, varefter domarna ger respons på arbetet.

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Tävlingstiden är 45 minuter.

Maxpoängen är 100 poäng.

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Kvalitativ bedömning 30%
Kvantitativ bedömning 70%
Bedömningen görs av 2 domare / tävlande.

Exempel på bedömningen

  • Den tävlande väljer rätta arbetsredskap.
  • Arbetsresultatet motsvarar innehållet i servicebeskrivningen.
  • Den tävlande sorterar avfall enligt instruktionerna.

Material och maskiner

  • städvagn, rengöringsmedel, städredskap
  • inga apparater
  • boenderum i vårdhemmet

Praktiska råd

  • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)
  • egna arbetskläder och arbetsskor

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners