105 Användning av skogsmaskin / Semifinal

Tid

onsdag 29.1.2020
torsdag 30.1.2020

Tävlingsplatser

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Tuomarniementie 55
63700 Ähtäri

Antti Virkkunen
040 868 2604
antti.virkkunen@sedu.fi

OSAO

Jokijärventie 2
93400 Taivalkoski

Jouni Kortetjärvi
040 517 7505
jouni.kortetjarvi@osao.fi

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Tiedepuisto 3
28600 Björneborg

Markku Anttoora
044 455 8005
markku.anttoora@winnova.fi

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

Metsäkouluntie 10 
50101 Mikkeli

Mikko Pulkkinen
044 711 5699
mikko.pulkkinen@esedu.fi

Semifinalkoordinator

Jouni Kortetjärvi, OSAO
jouni.kortetjarvi@osao.fi
040 517 7505

Antal tävlande

Ingen begränsning.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad

Modul 1. Flervalsuppgift gällande kännedom om skogsnaturen samt maskiner som används för maskinell drivning.

Modul 2. Gallringsavverkning (John Deere E SIM4 seriens simulator)

Modul 3. Maskinell närtransport med mellanstor skotare (egenvikt 10–20 ton)

Huvudsakliga bedömningskriterier

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0 – 100 poäng.

Uppgift 1. Poäng utifrån den tävlandes svar.
Uppgift 2. Simulatorn poängsätter den utförda övningen.
Uppgift 3. Domarna bedömer den genomförda prestationen enligt den uppgjorda poängsättningen.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Bedömningen av alla uppgifter baserar sig på objektiv bedömning.

Grenens tidtabell

Tävlingsdagen börjar kl 9.00.

Material och maskiner

Tävlingsarrangören skaffar en John Deere Sim4 simulator och en medelstor skotare till tävlingsplatsen. 

Praktiska råd

Den tävlande ska ha lämpliga kläder för maskinarbete utomhus, skyddsskor och anteckningsmaterial. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Flervalsuppgift gällande kännedom om skogsnaturen samt maskiner som används för maskinell drivning

Villkor

Tillgänglig tid:tävlingstid 40 min + 5 min för bekantning
Poäng:30 p

Kriterier

Uppgiften går ut på att besvara flervalsfrågor på en tävlingsblankett. Flervalsfrågorna handlar om kännedom om skogsnaturen, hantering av gallringsbestånd och tekniken i en skogsmaskin.

Hjälpmedel för uppgiften:

  • Frågeformulär
  • Anteckningsredskap
  • Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 2014, ISBN 978-952-6612-22-5 eller den svenska översättningen “Råd i god skogsvård” (Metsäkustannus, ISBN:9789526612225). Sidhänvisning eller annan hänvisning efteråt.
  • Maastotaulukot, Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 6. upplagan, ISBN 978-952-338-033-2 eller den svenska översättningen Fälttabeller, Råd i god skogsvård, (Metsäkustannus, ISBN 9789526612362). Sidhänvisning eller annan hänvisning efteråt.
  • Servicebok/Manual, John Deere 1070E / 1170E Interim Tier 4, publikation 20141128, F680526. Sidhänvisning efteråt.

Modul 2/Gallringsavverkning (John Deere E SIM4 seriens simulator)

Villkor

Tillgänglig tid:20 min + 5 min för bekantning
Poäng:30 p

Kriterier

I uppgiften eftersträvas en professionell maskinhantering och en arbetsmetod som är skonsam för både föraren och maskinen i en gallringsskog. Uppgiftens nivå motsvarar en berömlig prestation (B5) i maskinell avverkning. Tävlingsuppgiften utförs i simulatorförhållanden. Det reserveras 5 minuter för planering och för att bekanta sig med maskinen samt 20 minuter för den egentliga tävlingsuppgiften. En funktionär hjälper till i övnings- och tävlingsskedet i frågor som gäller användningen av simulatorn.

Händelser, situationer och inställningar
Området som ska gallras har märkts ut med röd färg och de märkta träden ska avlägsnas. Avverkningen påbörjas från figur 1. Stockarna kapas i enlighet med drivningsanvisningarna till olika virkessortiment, med beaktande av mått- och kvalitetskraven.

Simulatorinställningar
I uppgiften används en brukssimulator. Inga justeringar görs på simulatorn under uppgiften.

Grundinställningar
Länkbromsens spänning 100, kranens snabbhet 70.

Uppgiften kan ändras ca 30 %, och ändringen presenteras i början av tävlingsdagen.

Modul 3/Maskinell närtransport med mellanstor skotare (egenvikt 10–20 ton)

Villkor

Tillgänglig tid:tävlingstid 30 min + 5 min för bekantning
Poäng:40 p

Kriterier

I uppgiften eftersträvas en professionell maskinhantering och en arbetsmetod som är skonsam för både föraren och maskinen i närtransport. Uppgiftens nivå motsvarar en berömlig prestation (B5) i maskinell närtransport av virke. Uppgiften, som utförs utomhus, går ut på att den tävlande ska flytta en stockhög som finns på ett underlag till ett annat underlag där en ny stockhög görs. Den tävlande har 5 minuter på sig att bekanta sig med maskinen och 30 minuter för att utföra själva uppgiften. En funktionär hjälper till i frågor som gäller användningen av maskinen.

Händelser, situationer och inställningar
Den tävlande ska flytta två (2) virkeshögar så att hen lastar den första högen på maskinen och flyttar den ovanpå nästa tomma underlag. Traven ska vara lämplig för mätning.

Sedan kör den tävlande till de kapade bitarna och staplar dem ovanpå varandra. Bitarna är 40 cm höga och 5 till antalet.

Därefter ska den tävlande köra till nästa hög, lasta högen på maskinen, flytta maskinen till nästa underlag och lossa lasten.

Virkesflyttningen fortsätter enligt samma mönster tills domarna meddelar den tävlande att tävlingstiden är slut genom att vifta med en flagga samt meddela via radiotelefon. Virke som lastats efter att tävlingstiden har avslutats räknas inte med i prestationen. När tävlingstiden är slut ska den tävlande sätta lastgripen i skotarens lastutrymme.

Domaren kan avbryta uppgiften om den tävlande utsätter sig själv eller publiken för fara, eller om den tävlande riskerar att söndra maskinen.

Skotaruppgiften utförs på en gårdsplan. Skotaruppgiften utförs individuellt på ett märkt område. Före uppgiften får den tävlande en fem minuters introduktion i användning av maskinen. Före tävlingsuppgiften får den tävlande bekanta sig med tävlingsmaskinens lastgrip genom att lasta med den på uppvärmningsområdet i fem minuter, samt bekanta sig med tävlingsbanan till fots.

Innan uppgiften börjar placeras maskinen på startlinjen med lastgripen hopvikt mot lastutrymmets grind. Bandomarna förklarar uppgiften för den tävlande. När uppgiften startar viftar domarna med en flagga.

Grundinställningar
Maskinen är färdigt inställd. För kranen används fabriksinställningarna och arbetsrörelserna utförs enligt vad som lämpar sig för maskintypen i fråga. Inga inställningar justeras under tävlingsdagen.

Uppgiften kan ändras ca 30 %, och ändringen presenteras i början av tävlingsdagen.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners