411 Infrastrukturbyggande / Semifinal

Tid

onsdag 29.1.2020
torsdag 30.1.2020

Tävlingsplatser

Ylä-Savon ammattiopisto

Takojantie 9
70900 Toivala

Kai Niemelä
040 079 8527
kai.niemela@ysao.fi

TTS Työtehoseura

Kiljavantie 6
05200 Rajamäki

Jere Hänninen
044 714 3834
jere.hanninen@tts.fi

Semifinalkoordinator

Kai Niemelä, YSAO
kai.niemela@ysao.fi
040 079 8527

Jere Hänninen, TTS Työtehoseura
jere.hanninen@tts.fi
044 714 3834

Antal tävlande

Max 4 studerande / verksamhetsort inom läroanstalten.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Modul 1. Behärskande av teorikunskaper

I uppgiften ska man på tävlingsblanketterna besvara frågor gällande tolkningen av ritningar samt flervalsfrågor gällande allmän kunskap inom branschen. Läsningen av ritningar utgör normal tolkning av planer som används på jordbyggnadsplatser. Flervalsfrågorna har att göra med kännedom om markkonstruktioner, säkert arbetssätt och schaktningsmaskinernas teknik och användning. Tävlingstiden för uppgiften är 50 min.

Modul 2. Användning av grävmaskin, simulation

I uppgiften eftersträvas en professionell maskinhantering och en arbetsmetod som är skonsam för både föraren och maskinen på en jordbyggnadsplats. Tävlingsuppgiften utförs med en Tenstar simulator. Det reserveras 10 minuter för planering och för att bekanta sig med maskinen samt 40 minuter för den egentliga tävlingsuppgiften. Tävlingsuppgiften får utföras så många gånger man vill under 40 minuter och de tävlande får själva besluta om de vill använda VR-glasögon i uppgiften. En funktionär hjälper till i övnings- och tävlingsskedet i frågor som gäller användningen av simulatorn. Uppgiften utförs enligt de anvisningar som simulatorn ger.

Modul 3. Användning av schaktningsmaskiner

I uppgiften eftersträvas en professionell maskinhantering och en arbetsmetod som är skonsam för både föraren och maskinen i användningen av schaktningsmaskiner och i arbetsuppgifter i anslutning till användningen av dessa. Den tävlande ska med en hjullastare (maskin1) lasta en last på en lastbil enligt lastförmågans vikt och skriva ut en fraktsedel (apparat1). Sedan går den tävlande över till en grävmaskin (maskin2), med vilken lasten ska utjämnas till en given höjd. För bestämning av höjdläget får den tävlande använda en nivålaser (apparat2) eller grävningsdjupmätare (apparat3). I uppgiften kontrolleras inte maskinen före användning. Det reserveras 5 minuter för planering och för att bekanta sig med maskinen samt 30 minuter för den egentliga tävlingsuppgiften.

Modul 4. Daglig och förebyggande service

Uppgiften har två delar och den har utarbetats så att den motsvarar berömlig nivå i de yrkesinriktade examensdelarna. I uppgiftsprestationen bedöms den tävlandes kännedom om maskinen samt förmåga att dra nytta av en funktion som är arbetssäker, systematisk, omsorgsfull och i enlighet med hållbar utveckling.

I den första delen ska den tävlande identifiera en grävmaskins (maskin3) delar/komponenter. I den andra delen ska den tävlande utföra daglig ibruktagningskontroll av grävmaskinen och i samband med det lokalisera objekt i maskinen som ska servas. Sedan ska den tävlande utföra en arbetsuppgift som har med den dagliga servicen att göra. Det reserveras 5 minuter för planering och för att bekanta sig med maskinen samt 30 minuter för den egentliga tävlingsuppgiften.

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Bedömningen av modulerna baserar sig på kraven på yrkesskicklighet i grundexamen inom byggnadsbranschen, bedömningsnivån berömliga.

 • Modul 1. Poäng utifrån den tävlandes svar.
 • Modul 2. Simulatorn poängsätter den utförda övningen, poängen skalas på en bedömningsskala.
 • Modul 3. Domarna bedömer den genomförda prestationen enligt den uppgjorda poängsättningen.
 • Modul 4. Domarna bedömer den genomförda prestationen enligt den uppgjorda poängsättningen.

Exempel på bedömningen

 • Modul 1, max. poäng 25p
 • Modul 2, max. poäng 25p
 • Modul 3, max. poäng 25p
 • Modul 4, max. poäng 25p

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 4–6 timmar, kl. 9 – 16.

Material och maskiner

 • schaktningsmaskiner
 • Tenstar-simulator
 • normala verktyg som krävs vid service av schaktningsmaskiner
 • Frågeformulär, ritningar, anteckningsredskap och skalstock

Toivalas maskiner och apparater

 • maskin1: Komatsu, WA270-8
 • maskin2: Volvo EC 140 EL
 • maskin3: Caterpillar 320
 • apparat1: Tamtron Power 300i
 • apparat2: Nivålaser Wurth RL 2-14
 • apparat3: Novatron XsitePRO

Rajamäkis maskiner och apparater

 • Maskin 1: Hitachi ZW180-5B
 • Maskin 2: Hyundai R145LCR-9
 • Maskin 3: Doosan 225 DX
 • Apparat 1: Loadmaster Alpha 100
 • Apparat 2: Nivålaser Trimble LL300n
 • Apparat 3: Novatron XsitePRO

Praktiska råd

 • Den tävlande ska ta med sig lämpliga arbetskläder i varselfärg för arbete utomhus (enligt förordningen EN 471 tai EN ISO 20471), skyddsskor och annan personlig skyddsutrustning som behövs på en byggarbetsplats.
 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Behärskande av teorikunskaper

Villkor

Tillgänglig tid:50 min
Poäng:25 p

Kriterier

Beskrivning av bedömningens genomförande

Bedömningen av modulerna baserar sig på kraven på yrkesskicklighet i grundexamen inom byggnadsbranschen, bedömningsnivån berömliga.

Modul 1. Poäng utifrån den tävlandes svar.

Modul 2/Användning av grävmaskin, simulation

Villkor

Tillgänglig tid:40 min
Poäng:25 p

Kriterier

Beskrivning av bedömningens genomförande

Bedömningen av modulerna baserar sig på kraven på yrkesskicklighet i grundexamen inom byggnadsbranschen, bedömningsnivån berömliga.

Modul 2. Simulatorn poängsätter den utförda övningen, poängen skalas på en bedömningsskala.

Modul 3/Användning av schaktningsmaskiner

Villkor

Tillgänglig tid:30 min
Poäng:25 p

Kriterier

Beskrivning av bedömningens genomförande

Bedömningen av modulerna baserar sig på kraven på yrkesskicklighet i grundexamen inom byggnadsbranschen, bedömningsnivån berömliga.

Modul 3. Domarna bedömer den genomförda prestationen enligt den uppgjorda poängsättningen.

Modul 4/Daglig och förebyggande service

Villkor

Tillgänglig tid:30 min
Poäng:25 p

Kriterier

Beskrivning av bedömningens genomförande

Bedömningen av modulerna baserar sig på kraven på yrkesskicklighet i grundexamen inom byggnadsbranschen, bedömningsnivån berömliga.

Modul 4. Domarna bedömer den genomförda prestationen enligt den uppgjorda poängsättningen.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners