408 Husbyggnad, murning och plattsättning / Semifinal

Tid

torsdag 30.1.2020

Tävlingsplatser

Vantaan Ammattiopisto Varia

Tennistie 1
01370 Vantaa

Jari Toivakainen
050 312 4529
jari.toivakainen@eduvantaa.fi

Semifinalkoordinator

Veijo Matala, Lappia
veijo.matala@lappia.fi
040 717 9966

Antal tävlande

Ingen begränsning / verksamhetsort inom läroanstalten.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Semifinaluppgiften är att tillverka ett murnings-/plattsättningsarbete av material som allmänt används inom byggnadsbranschen.

Tävlingen är individuell, och man tävlar i ett utrymme som klassificeras som en byggnadsarbetsplats, där alla föreskrifter för byggnadsbranschen följs.

1. Mätningar
Den tävlande gör de mätningar som behövs för murningsarbetet/plattsättningsarbetet.

2. Murning/plattsättning enligt ritningar
Murning/plattsättning av en konstruktion enligt plan.

3. Genomförande av murningsarbetet/plattsättningsarbetet
Den tävlande använder de vanligaste verktygen för murningsarbetet/plattsättningsarbete. Murningsarbetet görs utan murningsläkt.

4. Arbetssäkerhet
Den tävlande använder personlig skyddsutrustning, beaktar företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhetsaspekter.

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Bedömningen görs av minst tre (3) domare samt en (1) huvuddomare.
I semifinalerna kan de tävlandes följeslagare (tränare/lärare) anlitas i domaruppgifter, dock så att man inte kan delta i kvalitativ bedömning av sin egen tävlande adept.

Kvalitativ bedömning 15%
Bedömningen görs av minst tre (3) domare för varje objekt som ska bedömas. Domarna publicerar samtidigt för varandra sin bedömning (0,1,2 eller 3) av ett objekt, och vitsorden får inte avvika mer än ett (1) vitsord från varandra. Om vitsorden avviker mer ska domarna förhandla sinsemellan om vem som kan höja eller sänka sitt vitsord så att fördelningen hålls inom den tillåtna avvikelsen

Kvantitativ bedömning 85%
Ett kvantitativt bedömningsobjekt ska tydligt kunna mätas. Ett sådant är exempelvis en observation om någon sak har utförts eller inte. Till exempel en del som saknas så att den inte kan mätas och få något värde är 0p.

Exempel på bedömningen

Uppgiftshelheten bedöms på skalan 0–100 p (murning / plattsättning ca 50/50), varav den kvantitativa bedömningens andel är 85%. Bedömningen är främst kvantitativ, såsom måttnoggrannhet, vågrät- och lodräthet samt ytornas jämnhet. Båda uppgifterna innehåller 8–12 st. mätpunkter. Poängavdrag görs för delar som saknas (max 5 p).

Den subjektiva bedömningens del är ca 10 % i båda uppgifterna. I dessa ingår bl.a. prydlighet, fogarnas jämnhet och det allmänna intrycket av slutresultatet. Dessutom ingår Mästare teman företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet med en bedömningsandel på 5% av hela bedömningen.

Grenens tidtabell

8.00 – 8.30Anmälan. Den tävlande ska bestyrka sin identitet i samband med anmälan.
8.30 – 8.50Morgonkaffe och allmän info till de tävlande och följeslagarna
8.50 – 9.00Tävlingens huvuddomare presenterar tävlingsuppgiften för de tävlande och sedan går de tävlande till sina egna tävlingsområden. Huvuddomaren ger lov att inleda tävlingen.
9.00 – 11.30Tävlingens del 1. Plattsättningsarbetet inleds ( tid för plattsättningsarbetet: 2 h 45 min )
11.30 – 12.00Lunch i studeranderestaurangen
12.00 – 12.15Tävlingens del 1 fortsätter
12.15 – 14.00Tävlingens del 2, huvuddomaren presenterar uppgiften.
Murningsarbetet inleds ( tid för murningsarbetet: 3 h 15 min)
14.15 – 14.30Paus
14.30 – 15.45Tävlingen avslutas och sedan hålls en feedbackdiskussion under ledning av huvuddomaren.
15.45 – 16.45Domarnas bedömning och resultaten publiceras under ledning av huvuddomaren.

Material, maskiner och förhandsuppgift

Material som används i murningsarbete

  • Tegelsten RT 75 och murbruk som tävlingsarrangören ser till att alla tävlande får till tävlingsplatsen.

Material som används i plattsättningsarbete

  • Formad platta 10×10 och för fastsättningen används murbruk som varje tävlande blandar själv på en plats som anvisats för det.

Den tävlande har personliga handverktyg avsedda för murning och plattsättning, tegelskärare, underlag för bearbetning och eldriven diamantcirkel för skärning av plattor (bordsmodell). Andra maskiner eller apparater får inte användas. Alla redskap och apparater ska vara CE godkända.

På grenområdet har varje tävlande ett märkt ca 3 x 3 m stort område.

Förhandsuppgifter (kommer att publiceras på svenska senare)

Förhandsuppgift, murning (pdf)
Förhanduppgift, plattsättning (pdf)

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

  • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)
  • Den tävlande använder personlig skyddsutrustning och beaktar företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet.
  • Skisseringsredskap, pennor, papper och kalkylator (Om användningen av telefonen som kalkylator kommer följeslagarna och domarna överens om vid morgonträffen före tävlingen börjar).
  • De vanligaste verktygen för murare/plattsättare, tegelskärare, passare samt murbruksbaljor och ämbaren som passar för murning och plattsättning.
  • Eldriven diamantcirkel för skärning av plattor (bordsmodell) och en blandningsvisp. Inga andra eldrivna maskiner/apparater behövs, och de får inte användas.
  • Domarkåren har rätt att avlägsna sådana verktyg som innebär en orimlig fördel i förhållande till övriga tävlanden, eller som inte är CE godkända.

Semifinaltävlingens arrangör ordnar med kaffe, något smått att äta och dricka på tävlingsområdet.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners