407 Husbyggnad, timmermansarbete / Semifinal

Tid

tisdag 28.1.2020

Tävlingsplatser

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Koivistontie 31
33820 Tampere

Mika Rajala
040 585 6681
mika.rajala@tampere.fi

Ammattiopisto Lappia

Etappitie 4
95400 Tornio

Veijo Matala
040 717 9966
veijo.matala@lappia.fi

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Satamakatu 19
26100 Rauma

Mika Lehti
044 455 8082
mika.lehti@winnova.fi

Semifinalkoordinator

Veijo Matala, Lappia
veijo.matala@lappia.fi
040 717 9966

Antal tävlande

Ingen begränsning.

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Semifinaluppgiften är att tillverka en gårdsplansprodukt av material som allmänt används inom byggnadsbranschen.

Tävlingen är individuell, och den hålls i ett utrymme som klassificeras som en byggnadsarbetsplats där alla föreskrifter för byggnadsbranschen följs.

Modul 1. Mätningar
Den tävlande utför de mätningar som behövs inom timmermansarbetet genom att använda vanliga mätredskap, såsom rät vinkel, rullmått, tumstock och vattenpass.

Modul 2. Timmermansarbete
Den tävlande ska bygga konstruktioner i enlighet med de givna ritningarna och planerna.

Modul 3. Timmermansarbetets utförande
Den tävlande använder de vanligaste verktygen som krävs för timmermansarbete. Samt de maskiner och apparater som meddelas i tävlingsinbjudan.

Modul 4. Arbetssäkerhet:
Den tävlande använder personlig skyddsutrustning, beaktar företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhetsaspekter.

Huvudsakliga bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Bedömningen görs av minst tre (3) domare samt en (1) huvuddomare.
I semifinalerna kan de tävlandes följeslagare (tränare/lärare) anlitas i domaruppgifter, dock så att man inte kan delta i kvalitativ bedömning av sin egen tävlande adept.

Kvalitativ bedömning 15%
Bedömningen görs av minst tre (3) domare samt en (1) huvuddomare. Domarna publicerar samtidigt för varandra sin bedömning (0,1,2 eller 3) av ett objekt, och vitsorden får inte avvika mer än ett (1) vitsord från varandra. Om vitsorden avviker mer ska domarna förhandla sinsemellan om vem som kan höja eller sänka sitt vitsord så att fördelningen hålls inom den tillåtna avvikelsen.

Kvantitativ bedömning 85%
Ett kvantitativt bedömningsobjekt ska tydligt kunna mätas. Ett sådant är exempelvis en observation om någon sak har utförts. En del som saknas så att den inte kan mätas och få något värde är 0p.

Exempel på bedömningen

I alla tävlingsuppgifter utgår man från nivån berömliga 5 i examensgrunderna för grundexamen inom byggnadsbranschen, husbyggare. Domarna bedömer de tävlande genom att följa dem under arbetets gång samt genom att mäta den färdiga produktens måttnoggrannhet och ritningsenlighet.

Uppgiftshelheten bedöms på skalan 0–100 p, varav den kvantitativa bedömningens andel är 85%. Bedömningen är främst kvantitativ, såsom måttnoggrannhet, lodräthet, bredd-, längd- och korsmått. Antalet mätpunkter i uppgifterna är 10–15 st. Dessutom görs poängavdrag för delar som saknas (max 20 p), och det kan vara fråga om t.ex. trämaterial, spikar och skruvar.

I den kvalitativa bedömningen utgör den färdiga uppgiftens allmänna intryck 10% och dessutom ingår Mästare-teman företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet med en bedömningsandel på 5% av hela bedömningen.

Grenens tidtabell

8.00 – 8.30Anmälan. Den tävlande ska bestyrka sin identitet
i samband med anmälan.
8.30 – 8.50Morgonkaffe och allmän info till de tävlande
och följeslagarna
8.50– 9.00Tävlingens huvuddomare presenterar tävlingsuppgiften för de tävlande och sedan går de tävlande till sina egna tävlingsplatser. Huvuddomaren ger lov att inleda tävlingsuppgiften.
9.00 – 11.30Tävlingen börjar. (Tävlingstiden är ca 6h)
11.30 – 12.00Lunch i studeranderestaurangen
12.00 – 13.45Tävlingen fortsätter
13.45 – 14.00Paus
14.00 – 16.00Tävlingen avslutas och sedan hålls en feedbackdiskussion under ledning av huvuddomaren.
16.00 – 17.00Domarnas bedömning och resultaten publiceras under
ledning av huvuddomaren.

Material och maskiner och förhandsuppgift

  • Det material som används är 45×45 och 15’95 samt skruvar (Torx) som används för fastsättning.
  • Den tävlande har personliga handverktyg, bearbetningsunderlag (bock eller sågningsbord ) och en sladdlös borrmaskin. Andra maskiner eller apparater får inte användas.
  • På grenområdet har varje tävlande ett märkt ca 4×4 m stort område.

Förhandsuppgift

Förhandsuppgift (pdf)

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

  • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)
  • Den tävlande använder personlig skyddsutrustning, beaktar företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet.
  • Skisseringsredskap, pennor, papper och kalkylator (Om användningen av telefonen som kalkylator kommer följeslagarna och domarna överens om vid morgonträffen före tävlingen börjar).
  • Vanliga handverktyg för en timmerman.
  • Sladdlös borrmaskin, reservbatteri + laddare,
  • Spets-, bitsserie ( Torx-serie ).
  • Arbetsbock eller bordsyta för träbearbetning.

Domarkåren har rätt att avlägsna sådana verktyg som innebär en orimlig fördel i förhållande till andra tävlande, eller som inte är CE godkända.

Semifinaltävlingens arrangör ordnar med kaffe, något smått att äta och dricka på tävlingsområdet.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners