406 Elinstallation / Semifinal

Tid

onsdag 29.1.2020
torsdag 30.1.2020

Tävlingsplatser

Ylä-savon ammattiopisto

Asevelikatu 4
74100 Iisalmi

Hannu Husso
040 177 2808
hannu.husso@ysao.fi

Nivalan ammattiopisto JEDU

Maliskyläntie 2
85500 Nivala

Antti Marjoniemi
040 142 8642
antti.marjoniemi@jedu.fi

Länsirannikon Koulutus Oy Winnova

Satamakatu 19
26100 Rauma

Juhani Nygren
044 455 8443
juhani.nygren@winnova.fi

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Hepolamminkatu 10, S-hus
33720 Tammerfors

Jouni Enqvist
050 550 4141
jouni.enqvist@tampere.fi

Semifinalkoordinator

Hannu Leinonen, Osao
hannu.leinonen@osao.fi
050 317 4679

Heikki Mustonen, Osao
heikki.mustonen@osao.fi
050 317 4703

Antal tävlande

Tre / verksamhetsort inom läroanstalten.

Tävlingsuppgifter

Arbetsuppgiften är att installera en helhet enligt planerna så att den kan tas i bruk och att instruera i hur arbetet ska användas.

Planen innehåller följande dokument

 • arbetsbeskrivning
 • planritning
 • centralschema
 • funktionsbeskrivning.

I arbetet installeras en gruppcentral, belysning och uttag.

Vid installationerna ska SFS6000-standardserien (2017) samt god installationssed följas. Fästningsmellanrummet med spik- och skruvklammer vid våg- och lodrät installation är 0,17 – 0,22 m. Den första klammern installeras 5–10 cm från uttag, elkopplare, dosa eller kabelkrök. Tryckknapp, belysningsströmbrytare och uttag installeras på 1000 mm höjd från golvet. Installationshöjden för fördelningsdosor och armaturer anges noggrannare i planritningen.

Arbetslista

 • Apparater i gruppcentralen
 • Installation av eluttag
 • Installation av belysning
 • Uppdatering av ritningar och vid behov görs tilläggsritningar.

Märkningar

Dvärgbrytare, jordfelsbrytare, kopplingsur, reläer o.d. komponenter märks på centralens lock med texter enligt centralschemat. Ledningarna märks med gruppbeteckningar, beteckningen i centraländan t.ex. 1.1.-1.3. och apparaterna märks med motsvarande adresser t.ex. RK_1.1.-1.3. Vid märkningen ska man använda märkningar som är avsedda för märkning av kabel.

Dokument

Till kunden överlämnas ritningar och besiktningsprotokoll över det färdiga arbetet. Ritningarna och dokumenten överlämnas med ändringsmarkeringar.

Användningsinstruktioner

Kunden instrueras i användning av apparaturen.

Material och centraler som används

Installationstillbehören är vanliga belysnings- och uttagsanordningar och ledningarna är typiska, t.ex. MMJ, MCMK, AMCMK.

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Tävlingstiden är 6 timmar (8:00-16:00).

Huvudsakliga bedömningskriterier

I semifinaluppgiften bedöms bl.a.:

Arbetssäkerhet och säkerhet vid elarbete

 • arbetsmiljöns prydlighet, användning av personlig skyddsutrustning, omsorg om arbets- och elsäkerheten under arbetets utförande

Ibruktagning, testning och funktion

 • ibruktagningsbesiktningar med mätningar, komponentkopplingar, installationernas funktionalitet

Rätta installationsmått vid installation av apparaturen

 • att installationshöjderna och -avstånden är i enlighet med de givna måtten

Installation av anordningar och kabelvägar, iakttagande av planerna

 • hur raka kabelvägarna är och hur föremålen fästs, enligt arrangörens och tillverkarnas anvisningar

Installationsarbetets prydlighet, ledningsdragningar och anslutningar

 • inre ledningsdragningar och anslutningar i centralen, installation av kablar, hur installationen ser ut

Kundservice och dokumentering

 • slutdokumentation, presentation av det färdiga arbetet och instruering av kunden i användning

Arbetssätt och -tekniker

 • användning av arbetsredskap, ergonomi, hantering av material.

Hållbar utveckling och företagsamhet

 • hantering av material, avfallsbildning och -sortering, användning av installationstillbehör ur kundens och företagarens synvinkel

Om du råkar ut för något problem i arbetet ska du vända dig till domarna för att kunna komma vidare med uppgiften. Frågor om arrangemangen påverkar inte bedömningen. Frågor om det egentliga installationsarbetet kan påverka bedömningen.

Om arbetssäkerheten och säkerheten vid elarbetet hotas påpekar domaren detta. Om du fortfarande riskerar säkerheten efter tillsägelsen, måste domaren avbryta arbetet och din prestation kommer att diskvalificeras.

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0 – 100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

De ansvariga för semifinalen presenterar bedömningsområdena och betoningarna. I bedömningen har man strävat efter att betona de viktigaste sakerna med tanke på verksamheten. Som domare fungerar i regel samma personer båda dagarna för att bedömningen ska vara så rättvis som möjligt.

Exempel på bedömningen

Arbetssäkerhet och säkerhet vid elarbete 14,00 p
Ibruktagning, testning och funktion 18,00 p
Mått och utseende 20,00 p
Installation av anordningar och kabelvägar 12,00 p
Ledningsdragningar och anslutningar 12,00 p
Kundservice och dokumentation 14,00 p
Hållbar utveckling och företagsamhet 10,00 p

Totalt 100 p

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 6 timmar, kl. 8.00-16.00.

Material och maskiner

Material, apparater och grenområde som används i tävlingen

 • Installationstillbehören är vanliga belysnings- och uttagsanordningar vid yt-/infällda installationer samt vid installationer inom- och utomhus.
 • allmänna installationskablar för låghusfastigheter, t.ex. MMJ, MCMK, AMCMK.
 • centraler och centraltillbehör för låghusfastigheter

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)
 • skisseringsredskap, pennor och papper
 • penna som passar för märkning av komponenterna på centralens lock
 • mätare för ibruktagningsbesiktning
 • utrustning som passar för märkning av ledningar, t.ex. etikettskrivare, märkningsremsor och märkningsfickor för kablar

Om man vill får man ta med sig lite mellanmål. Arrangören bjuder på något smått att äta och dricka åt de tävlande.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners