405 Rörläggning / Semifinal

Tid

tisdag 28.1.2020 (Uleåborg) och onsdag 29.1.2020 (Riihimäki)

Tävlingsplatser

OSAO

Kotkantie 2 A
90250 Oulu

Jussi Vuoti
050 317 4847
jussi.vuoti@osao.fi

Hyria koulutus Oy

Sakonkatu 1
11100 Riihimäki

Pekka Kauppi
040 673 4914
pekka.kauppi@hyria.fi

Semifinalkoordinator

Jussi Vuoti, Osao, Uleåborg
jussi.vuoti@osao.fi
050 317 4847

Antal tävlande

Två tävlande / verksamhetsort inom läroanstalten.

Grenens tidtabell

Uleåborg (Osao) tisdag 28.1.2020
Riihimäki (Hyria) onsdag 29.1.2020

Tävlingsuppgifter

Semifinaluppgiften har två delar. Modulerna är svets- och installationsarbete. Båda uppgifterna har samma arbetstid, 2 h 45 min. Måttnoggrannheten är +/- 2 mm

Modul 1. Svetsningsarbete
Tävlingstid för uppgiften är 2 h 45 min, 40 p

I arbetet kapas ett svart DN40-rör till givna mått. I svetsningen används elektrodsvetsning för att i ändan av röret foga stålskivor som ska svetsas.

Den tävlande ska med gassvetsning svetsa färdiga krökar och göra en stumsvets i DN40-rör samt en förgrening DN40/DN15. Ordningsföljden och svetsläget är fritt. Den tävlande ska fylla arbetet med vatten och om det uppstår läckage och det ännu återstår tid att arbeta får den tävlande reparera dessa, inga elektriska arbetsredskap får dock användas.

Fogarna måste vara rengjorda från slagg. I arbetet används i Uleåborg Kemppi Minarc Evo 18, i Rihimäki Kemppi MasterTig MLS 300 TIG/elektrod svetsmaskiner. Den tävlande får också använda en egen svetsmaskin (belysningsström eller 16A 3-fas). Varje tävlande ska ta med sig egna elektroder, trådar, fluss, hampa som behövs för tätning och rörkitt samt personlig skyddsutrustning och en flänsvinkel som behövs vid svetsning av flänsen.

Arbetet baserar sig på tidigare års semifinalarbeten.

Exempel på uppgift (pdf)

Modul 2. Installationsarbete
Tävlingstid för uppgiften är 2 h 45 min, 60 p

I arbetet används DN10 svarta rör och Cu12-rör. I arbetet ingår överkast och andra riktningsändringar som görs med hjälp av bockningsverktyg. Inga heta arbeten i samband med installationerna. Gängfogningar och pressringskopplingar används som fogmetoder. Installationsarbetet testas med lufttryck. Arbetet installeras på en skivvägg med fotskruvar och ljudisolerade hållare. Måttnoggrannheten är +/- 2 mm.

Arbetet baserar sig på tidigare års semifinalarbeten.

Exempel på uppgift

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Tävlingstiden är 4–6 timmar (9:00-15:00). Den totala tiden fördelas mellan modulerna.

Huvudsakliga bedömningskriterier

Måttnoggrannheten är enligt ritningarna +/- 2 mm (fulla poäng), +/- 2– 4 mm (hälften av poängen). Arbetet ska motsvara bilden och vara symmetriskt. Båda arbetena ska vara hållbara (svetsningsarbetet ska vara vattentätt, installationsarbetet ska hålla tryckluft).

I arbetet bedöms vågräta och lodräta mått, arbetssäkerhet, upphängning, täthet, ekonomisk användning av materialet, svetsfogarnas kvalitet och hur väl arbetet följer ritningen.

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Två domare mäter svetsningarna och bedömer kvaliteten på fogarna samt granskar arbetets hållbarhet. Två domare mäter installationsarbetena och en gör anteckningar. De assisterande studerandena utför ett tryckprov med tryckluft.

Bedömningen görs utgående från poängställningen.

Om tävlande nr 8 och 9 hamnar på samma poäng avgörs finalplatsen på följande sätt:

1 utgående från poängen för installationsarbetet
2 utgående från tryckprovet, installation/svetsning
3 utgående från poängen för elektrodsvetsningen

Kvalitativ bedömning ca 20 %
Kvantitativ bedömning ca 80 %
Bedömningen görs av 5 domare.

Exempel på bedömningen

I den kvalitativa bedömningen ser domarna på hur upphängningen har gjorts och jämför den med en upphängning enligt god sed. På samma sätt granskas överkasten i förhållande till ett bra överkast med rakhet och avstånd på berömlig nivå. I svetsning jämför domarna fogarnas kvalitet okulärt i förhållande till en bra fog på berömlig nivå.

I den kvantitativa bedömningen granskar domarna måttens riktighet och om de hålls inom toleransen, om måttet avviker 2 mm eller mindre får man fulla poäng, och om avvikelsen är 2,1–4 mm får man hälften av poängen, för en avvikelse över 4 mm får man noll poäng.

Material och maskiner

Materialet har räknats upp i en föregående punkt, likaså arbetsskedena.  I svetsningsarbetet har varje tävlande ett svetsbord och ett svetsbås eller motsvarande. I installationsarbetet har var och en tillräckligt med utrymme för arbetet och varje tävlande ska ta med ett arbetsbord med rörklämma och skruvbänk.

Praktiska råd

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger) 
 • Pennor och papper
 • Om man vill får man ta med sig lite mellanmål.

Vanliga handverktyg för en rörmontör som bl.a. innehåller:

 • handmanövrerad gängmaskin 3/8”
 • bockare för DN 10 och CU 12 rör
 • vinkelmått
 • rät vinkel
 • sladdlös borrmaskin och skruvdragarserie
 • slagghacka
 • tändare 
 • gasbrännarsats och rengöringsset
 • skyddsglasögon
 • svetsglasögon 
 • svetsmask 
 • svetselektroder och -trådar, hampa, rörkitt, gängolja 
 • säkerhetsskor
 • hjälm med hakrem
 • arbetsdräkt 
 • svetshandskar och installationshandskar
 • vattenpass

I inget av arbetena tillåts på förhand tillverkade schabloner eller på förhand tillverkade installationshjälpmedel. Det är inte tillåtet att använda laserljus i arbetet. I båda arbetena måste de tävlande hela tiden använda säkerhetsskor och lämpliga skyddsglasögon samt skyddshandskar. I installationsarbetet ska hjälm användas.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar i Skills Finlands uppgiftsbank

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners